Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

Johtava toimihenkilö 27. Suositus – Johtava toimihenkilö Johtava toimihenkilö johtaa yhdistyksen päivittäistä toimintaa. Johtava toimihenkilö on yhdistyksen päivittäistä toimintaa ja hallintoa johtava työntekijä, joka toimii hallituksen johdon ja valvonnan alaisena. Johtavasta toimihenkilöstä käytetään yleensä nimitystä toiminnanjohtaja tai pääsihteeri. Selvyyden vuoksi johtavaa toimihenki- löä ei kutsuta toimitusjohtajaksi. Johtavan toimihenkilön toimenkuvaan kuuluvista tehtävistä ja päätösvallasta sovitaan kirjallisesti. Tehtävistä voi olla kirjallinen kuvaus esimerkiksi säännöissä, työsopimuksessa tai ohjesäännössä. Hallituksen puheenjohtajan ja johtavan toimihenkilön välinen yhteis- työ ja tiedonkulku on yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeää. Johtava toimihenkilö an- taa hallitukselle sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Johtava toimihenkilö valmistelee hallituksen kokoukset ja osallistuu kokouksiin, jollei hallitus päätä toisin. Hänellä on yleensä hallituksen päätöksenteon ja kokousten valmiste- lun kannalta parhaat tiedot. Johtavaan toimihenkilöön sovelletaan työlainsäädäntöä (esim. irtisanominen ja vastuu yhdistykselle aiheutetusta vahingosta). Yhdistyslaissa ei ole säännöksiä johtavasta toimi- henkilöstä, mutta hän voi yleensä asemansa perusteella tehdä yhdistystä sitovia toimia. Yhdistyksen säännöissä määrätään usein johtavan toimihenkilön nimenkirjoitusoikeu- desta. 4 Y HDI S T Y S T E N HY VÄ HAL L I NT OTAPA - S UOS I T US | 18