Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ Allianssi-risteily Allianssin parillisina vuosina järjestämä semi- naariristeily kaikille nuorisoalan toimijoille Eurooppa-työryhmä Vastaa kv-jaostossa Euroopan unionin ja Eu- roopan neuvoston toiminnan seuraamisesta EURO<26-kortti EURO<26-kortti on alle 26-vuotiaille nuorille tarkoitettu eurooppalainen kortti, jonka avulla saa alennuksia, tietoa ja palveluita 41 Euroopan maassa Globaalityöryhmä Vastaa kv-jaostossa Allianssin globaalista yhteistyöstä ja YK:n toiminnan seuraamisesta KANNU- jaosto Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön jaosto Allianssin hallitukselle kansallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevia asioita valmisteleva jaosto KV- jaosto Kansainvälisen politii- kan jaosto Allianssin hallitukselle kansainvälisiä asioita valmisteleva jaosto KV-pj KV-jaoston puheen- johtajisto Jaoston puheenjohtaja ja työryhmien puheen- johtajat Lähialuetyöryhmä Vastaa kv-jaostossa EU:n itäisisten naapuri- maiden kanssa harjoitettavasta yhteistyöstä sekä seuraa Itämeren neuvoston, Barentsin Euro-Arktisen neuvoston ja Pohjoismaiden mi- nisterineuvoston työskentelyä Monikulttuurisuus ja vähemmistötyö Allianssi tukee ja palvelee nuorisotyötä tekeviä järjestöjä ja muita nuorisoalan toimijoita moni- kulttuurisuus- ja vähemmistönuorisotyössä Nuorisotiedon kirjasto Kirjasto on kaikille avoin monitieteellinen e- rikoiskirjasto, jonka kokoelmat ja palvelut on suunnattu kaikille nuorisosta ja nuorten elämästä kiinnostuneille Nuorisotiedon talo Internetissä toimivan Nuorisotiedon talon tie- toalueet ovat Nuorisotyö, Nuorisotutkimus sekä Allison. Nuorisotyöpäivät Allianssin parillisina vuosina järjestämä semi- naari nuorisotyön tekijöille Nuorisovaihto Allianssin nuorisovaihto tarjoaa suomalaisille nuorille mahdollisuuksia työskennellä ulkomailla. Valtikka Valtikka.f on Allianssin ylläpitämä nuorten osal- listumisen ja yhteiskuntatiedon nettisivusto Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry. on valtakunnallinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisotyön edunvalvoja sekä palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Sen jäseninä on yli sata valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tavoitteena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vas- tuullisiksi jäseniksi sekä heidän osallistumista päätöksentekoon ja kan- sainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuoriso- työtä tuottamalla palveluita sekä nuorille että nuorisoalan toimijoille. Allianssi kehittää suomalaisen nuorisotoimen valmiuksia erityisesti nuorisovaihdon, opintovierailujen, kielikurssien ja kansainvälisten foo- rumien avulla. Allianssi toimii Suomen kansallisena nuorisokomiteana (National Youth Council eli NYC) eli se edustaa suomalaista nuorisotyötä ja maan nuori- sojärjestöjä kansainvälisesti. Allianssi on mukana EU:n nuoriso-ohjel- mien kansallisessa päätöksenteossa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi Allianssi tekee yhteistyötä nuorisopolitiikan kehittämisessä Bar- entsin Euro-Arktisen neuvoston (BEAC), Itämeren neuvoston (CBSS), Pohjoismaiden ministerineuvoston (NC), Euroopan neuvoston (CoE) ja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kanssa. Kansainvälisten toimintojensa kautta se vaikuttaa useissa nuorisotyön eurooppalaisissa rakenteissa; esimerkiksi European Youth Forumissa (YFJ), European Youth Information and Counselling Agencyssa (ERY- ICA), European Youth Card Associationissa (EYCA) ja osallistuu nuori- soyhteistyöhön Suomen lähialueilla muun muassa Nordic-Baltic Con- tact Meetingin (NBCM) ja Baltic Youth Forumin (BYF) kautta. Allianssin keskeisimpiä projekteja tällä hetkellä ovat Valtikan ja nuoriso- lain seurantahankkeiden lisäksi: • Kolmas lähde koordinaatiohanke, joka on suunnattu kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen pilottihankkeille, joissa kunta ja järjestö tarjoavat yhdessä hyvinvointipalveluja eri väestöryhmille tai yri- tyksille • Avartti, joka on kansainvälinen 14-25 -vuotiaiden toimintaohjel- ma; tunetaan kansainvälisesti The International Award for Young People –nimellä • Nuori Kulttuuri, joka tukee nuorten omaehtoista taiteen tekemistä • Nuorisotyön Kultainen Kypärä -kilpailu, jossa kansanedustajille an- netaan pisteitä toiminnastaan nuorten ja nuorisotyön hyväksi Allinassi toimii Allianssi-talossa yhdessä Nuorisotiedon kirjaston sekä useiden nuorisoalan järjestöjen kanssa. Talo sijatsee Helsingissä Pasi- lassa osoitteessa Asemapäällikönkatu 1 ja sen kokoustilat ovat vapaasti kaikkien vuokrattavissa.