Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

10 E s s e | E s p o o n s e u r a k u n t a s a n o m a t | 9 | 3 0 . 4 . 2 0 1 5 Mina Laamo: Matka minuksi. Elokuva- tea ereissa parhaillaan. P , hanki, huulipuna. Sopi- van tyylikäs huole omuus, täydellisesti raja u otos. Juulian muotiblogia seuraa 40 000 ihmistä. Se pitää blogistin kiireisenä, tehokkaana, edustavan huoliteltuna. Juu- ri oikeanlainen elämä luodaan huolellisel- la harkinnalla. ”Irrallisuuden tunne, ohuuden tunne – joutua kauas omasta itsestä.” Erilaisten terveellisyys- ja elämäntapa- diskurssien täy ämä maailma katsoo kie- roon kulkijaa, joka jä ää luomutuo eet kaupan hyllylle. Myöskään Laura ei os- ta, sillä edes luomu ei lopulta ole tarpeek- si luomua. ”Milloin ihminen on rii ävän terve ja sairas e ä se saa hoitoa?” Onko oma kokemus toissijainen pape- riin lyötyyn leimaan nähden? Vaikka toi- pumisen tieltä on jo kevyempi hymyillä, käy entisen pro-anoreksia blogistin Ellin tarinasta rehellisesti ilmi se, mihin rii ä- mä ömyyden tunne pahimmillaan johtaa. Matka minuksi kurkistaa kolmen nuo- ren naisen elämään. Se havainnollistaa oi- valtavasi sitä, millaisena ympäröivä maa- ilma koetaan ja toisaalta millaisia keino- ja tai oireita ihmiselle sen kohtaamisessa kehi yy. Yksinäisyys, masennus, syömis- häiriö. Tarinoiden takana kulkee häpeä, riit- tämä ömyyden tunne ja toivo voida tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Matka minuksi koske aa ja pohditut- taa. Se avaa myös yhteiskunnallisestikin tervetulleita oivalluksia: elämän voi rajata täydelliseksi, mu a onnellisuus asuu kui- tenkin usein siellä, missä ylitetään rosoi- sesti reunoja. Kaisa Lehtonen N . Kohtaaminen maailman kanssa ei aina suju kolhui a. Elämä kestää rajanylityksiä F D Humen kiiltäväksi kulu- neet pronssiset varpaat ojentautuvat gra- nii ipaaden yli. Ohikulkija toisensa jäl- keen sili ää varpaita, katsoo Humea kas- voihin ja huokaa mielessään rukouksen: suo minulle hiven älyäsi. Tässä kohtauksessa on jotakin pieles- sä. David Hume (1711–76) oli valistusfi losofi , taikauskon ja muun hömpän ankara vas- tustaja sekä ateismin suuri esikuva. Paikallinen turistiopas David pysäh- tyy veistoksen eteen ja alkaa kertoa, kuin- ka kaupungin vaiku ajat alkoivat puuha- ta patsasta Edinburghin suurelle miehel- le. Kuvanveistäjäksi palka iin klassisista ihanteistaan ja nykytaiteen kritiikistään tunne u paikallinen Alexander Stoddard. Stoddard muotoili Humesta renessans- sityylisen ylevän antiikin fi losofi n, jolla on tooga yllään. Varpaiden koske elun aloi i- vat paikalliset fi losofi an opiskelijat, jotka toi- voivat, e ä Humen älyä tar uisi heihinkin. Tässä kohtauksessa on jotakin tu ua. Vatikaanin Pietarinkirkossa on kuuluisa Pyhän Pietarin patsas, jonka varpaita ih- miset koskevat saadakseen osakseen siu- nausta. Myös David on havainnut Humen ja Pietarin varpaiden välisen yhteyden. Onko Humen varvas päätynyt ateistisen hartau- denharjoituksen välineeksi? ”Ehdo omasti. Humen uskontokritii- killä oli valtava vaikutus moderniin ateis- miin. Aiemmin kerroin kierroksillani Pie- tarin ja Humen patsaiden samankaltai- suudesta, mu a kun huomasin, e ä usein ateistin ja pyhimyksen rinnastus loukkasi ihmisiä, lakkasin kertomasta siitä.” David käy koskemassa suuren kaiman- sa varpaita ja koko turistijoukko seuraa. Pietarin varpaat Roomassa ovat jo kulu- neet muodo omiksi, Humen varpaita uh- kaa sama kohtalo Edinburghissa. Teksti ja kuva Timo Saarinen V . Edinburghissa hierais- taan David Humen varpaita älyn toivossa. Hartaita ateisteja T lähetetään viimeistään kymmenen päivää ennen lehden ilmestymistä osoitteeseen esse.menovinkit@kotimaa.fi . Toimitus ei takaa, että kaikki lähetetyt tiedot julkaistaan. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy, ellei pääsymaksua mainita. Menovinkit Elokuva M L Vanhemmille tietoa ja taitoa Ma 4.5. klo 18–20 Olarin kou- lun auditoriossa (Olarinnii- tyntie 4) Kansanedustaja Ja- ni Toivola: ”Musta tulee iso- na valkoinen”. Lisäksi teat- teriryhmä Stella Polaris ve- tää vanhemmille osallista- van koulutuksen. Ti 5.5. klo 18–20 Ruusu- torpan koulun ruokalas- sa (Leppävaarankatu 24) Opetusneuvos KT, Mar i Hellström: ”Kasvatuskump- panista oppimiskumppanik- si – Vanhempien rooli uu- dessa pedagogiikassa”. Li- säksi tea eriryhmä Stella Polaris vetää vanhemmille osallistavan koulutuksen. Ke 6.5. klo 18–20 Saunalah- den koululla (Brinkinmäen- tie 1) Kasvatuspsykologian dosen i Niina Jun ila: ”Ka- vereita nolla – vanhemmat ystävyyssuhteiden edistä- jinä”. Lisäksi tea eriryhmä Stella Polaris vetää vanhem- mille osallistavan koulutuk- sen. Lisätietoja tilaisuuksis- ta: Verkkosivut ihankaikki. fi , KoKoEspoo ry:n puheen- johtaja Susanna Lehti, puh. 050 575 5961. Näy elyitä ja muita menoja La 2.5. klo 13–16 Kiven sisäl- lä – luolaretki Nuuksioon. Haukkalammen pieni pysä- köintialue (Haukkalammen- tie 32). Säänmukainen läm- min vaatetus. Retkeä edel- tää klo 11.30 luola-aiheinen esitelmä luontokeskus Hal- tiassa (Nuuksiontie 84). Su 3.5. asti Hanasaaressa (Hanasaarenranta 5) Fabri- cated Nature -näy ely (Jen- ny Bergman, Åsa Pärson, Janna Syvänoja). Ruotsa- lainen Jenny Bergman tuo näy elyyn suurikuvioisia käsin painamiaan seinäkan- kaita. Ruotsalaisen Åsa Pär- sonin töissä matemaa i- sen tarkka kudontatekniik- ka kohtaa ennakoima o- man värjäysprosessin. Suo- malaiselta Janna Syvänojal- ta nähdään uusia paperi- veistoksia. Ti 5.5. asti Espoon kul uu- rikeskuksen näy elytilassa (Kul uuriaukio 2) Valo, hä- märä, pimeä. Espoon työvä- enopiston kuvataideopiske- lijoiden kevätnäy ely. Pe 8.5.–13.5. Espoon kul uu- rikeskuksen näy elytilassa (Kul uuriaukio 2) Itse teh- den, itse tehty. Espoon työ- väenopiston kädentaitojen näy ely. La 9.5. klo 10–16 Espoon kult- tuurikeskuksessa (Kul uu- riaukio 2) Sydänmessut. La 9.5. klo 10–14 Nöyk- kiö-päivä Nöykkiön kirjas- tossa ja nuorisotilassa (Ox- fotintie 4) Tapahtuma on tarkoite u kaikenikäisille. Ohjelmassa mm. ponitalu- tusta, varjonukke-esitys, eu- roviisukaraoke ja pop-artis- ti Tuuli. La 9.5. klo 10–14 Nöyk- kiö-päivän vil ikirppis kir- jaston ja nuorisotilan pihal- la (sateen sa uessa sisäl- lä). Kirpputori on myyjille il- mainen eikä paikkaa tarvit- se varata ennakkoon. Tyh- jennä nurkkasi ja laita ta- vara kiertoon. Kyselyt: 09 81657734 tai 050 3028133 Su 10.5. asti Karatalossa (Kotkatie 4) Xinsheng Li: Runoja keväästä. Li Xins- heng on Suomessa asuva kiinalaistaiteilija, joka te- kee perinteistä kiinalais- ta maalaustaide a ja kal- ligrafi aa. Työt ovat pääosin lintu- ja kukkamaalauksia. Li Xinsheng saa inspiraa- tion taiteeseensa luonnos- ta, kokemuksistaan ja tun- teistaan. Su 30.8. asti Gallen-Kallelan museossa (Gallen-Kallelan- tie 27) Elämän harjulla – Ak- seli Gallen-Kallelan Jusé- lius-esityöt ja luonnokset I. Freskoihin lii yy runsas luonnosaineisto, jota mu- seo esi elee kahdessa näyt- telyssä Akseli Gallen-Kalle- lan 150-vuotisjuhlavuonna. Liput 4/6/7/8 e. Alle 18-vuo- tiaat ilmaiseksi. P . Janna Syvänojan paperiveistos Yellow Hills on vuodelta . M R