Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

HALOO mistä on kyse? Vastaamassa työmarkkinalakimies Pauliina Pottonen henkilöstökeskuksesta. ? Miksi työtodistus kannattaa pyytää ja mitä hyötyä siitä on? Työtodistuksella voidaan osoittaa luotetta- vasti esimerkiksi erilaisille viranomaisille tai tulevalle työnantajalle työpaikka, työsuh- teen kesto ja työtehtävien sisältö. Kaupun- gilla työtodistuksesta käytetään myös nimeä ”palvelutodistus” tai ”palvelustodistus”. ? Minkä mittaisesta työsuhteesta on oikeus saada työtodistus? Työnantajan velvollisuus antaa työtodis- tus henkilön sitä pyytäessä perustuu lakiin, eikä palvelussuhteen pituudella ole merki- tystä. Jos henkilö työskentelee satunnaises- ti yksittäisissä palvelussuhteissa, tiedot voi- daan koota samaan työtodistukseen, mut- ta siihen voi kirjata vain yhden viraston tai liikelaitoksen palvelussuhteet. Myös pal- velussuhteen aikana voi pyytää väliaikaista työtodistusta. ? Mitä asioita todistuksessa pitää olla? Säännökset löytyvät työsopimuslais- ta ja kunnallisesta viranhaltijalaista. Työto- distuksesta tulee käydä ilmi henkilön koko nimi, virasto tai liikelaitos sekä osasto tai yksikkö, jossa hän on työskennellyt, tehtä- vänimike ja -kuvaus, palvelussuhteen laatu (virka- vai työsuhde) sekä palvelussuhteen kestoaika. Työ- tai virkatehtävät on yksilöi- tävä riittävän tarkasti. Työntekijä voi pyytää arvion työtaidosta ja käytöksestä sekä ar- vion lisäksi tai sen sijasta palvelussuhteen päättymissyyn. Jos viranhaltija pyytää arvi- ota, arvosanat annetaan työtaidon ja käy- töksen lisäksi ahkeruudesta. ? Mitä asioita siinä ei saa olla? Työnantaja ei saa oma-aloitteisesti kir- joittaa palvelussuhteen päättymissyytä tai arviota työtaidosta, käytöksestä ja ahke- ruudesta. Myöskään poissaoloja, kuten sai- rauslomia tai perhevapaita, ei merkitä. ? Milloin työtodistus on annettava? Se pitää antaa kohtuullisen ajan sisällä pyynnön esittämisestä, mutta sen voi pyy- tää kymmenen vuoden kuluessa palvelus- suhteen päättymisestä. Todistusta, joka si- sältää palvelussuhteen päättymissyyn ja arviot, tulee pyytää viiden vuoden kulues- sa palvelussuhteen päättymisestä. Kadon- neen tai turmeltuneen työtodistuksen ti- lalle voi pyytää uuden todistuksen, jonka työnantaja on velvollinen antamaan, jos sii- tä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. ? Kuka antaa työtodistuksen, jos esimies ei ole enää kaupungilla töissä, kun työntekijä sitä pyytää? Sen voi pyytää lähiesimiehen esimieheltä, jos tämä on ollut työssä samaan aikaan to- distusta pyytävän kanssa. ? Mitä jos työntekijä ei ole tyytyväinen työtodistukseensa? Työtodistukseen tulee pyytää vain ne tie- dot, jotka siihen haluaa. Työnantajalla ei ole velvollisuutta kirjoittaa arvioita sellaiseksi kuin työntekijä haluaa, vaan työnantaja an- taa rehellisen arvionsa työstä. Mikäli työ- todistuksessa on asiavirheitä, työnantajal- la on velvollisuus pyynnöstä korjata se oi- keansisältöiseksi. ? Mistä voi löytää aiheesta lisätietoa? Lisätietoja voi kysyä esimieheltä tai oman viraston tai liikelaitoksen henkilöstö- asiantuntijoilta. > Lisätietoja Helmestä: > http://helmi > Henkilöstö > Palvelus- suhteen alkaminen ja päättyminen Tärkeä työtodistus 23 Helsingin henki | syyskuu 2011 sa, muun muassa kukkakauppaketjun vetäjänä, ja siinä työssä näki, mitä tar- koittaa, kun kokonaisuus pyörii tuo- ton ympärillä. Esimiestyö ei ole siellä sen erilaisempaa, mutta kun siellä pu- huttiin rahasta, täällä puhutaan asuk- kaasta, Palonen vertaa. – Parin viime vuoden aikana kus- tannustehokkuus on tullut trendiksi, mutta onneksi se on kaupungilla vie- lä pysynyt täysjärkisenä, eikä täällä ole lähdetty mittaamaan kaikkea mitä tehdään, kommentoi Tahvanainen. Mitä mieltä olet esimiestaitoja kehittävistä koulutuksista? Kuusisto, Palonen, Tahvanainen ja Värri ovat vastikään saaneet todistuk- sen Hyvän esimiehen ABC -tentin suo- rittamisesta ja käyneet Staran oman esimiehille suunnatun koulutuksen ESKOn. Tähän mennessä noin 80 pro- senttia Staran esimiehistä on suoritta- nut Hyvän esimiehen ABC -tentin. – Pidän näitä koulutuksia hyvin tärkeinä. Mekin olemme tässä poru- kassa käyneet läpi monia koulutuksia, jotka vain paranevat koko ajan, Palo- nen sanoo. – ESKOssa joutui todella pohti- maan asioita, pysähtymään ja katso- maan niitä yhdessä muiden osallistu- jien kanssa, Värri muistelee. – Se selvensi käytännön juttujakin. Esimiehet ja muutkin työntekijät tar- vitsevat päivitystä työn päämääriin ja tavoitteisiin, Tahvanainen lisää. Kuusiston mielestä ajat koulutuk- selle voisi suunnitella paremmin. – Kaksi päivää koulutusta putkeen on vähän liikaa, sillä työt pitää hoitaa, ja työmaat vaativat jatkuvaa päivit- täistä mukanaoloa. Muutoin tällaiset koulutukset ovat aina tarpeellisia. Esimiesten mielestä on hyvä, että oppaat ovat netissä käytössä aina tar- vittaessa. – Kyllä esimiehenkin pitää jaksaa. Joskus tuntuu, että on paljon velvoit- teita, eikä esimiehen jaksamisesta vä- litetä yhtä paljon kuin alaisten, toteaa Värri. • Oppaita pomoille HYVÄN ESIMIEHEN ABC on Helmeen koottu opas kaikille kaupungin esimiehille. Op- paassa käydään seikkaperäisesti läpi muun muassa arjen sujuminen työyhteisössä, vuorovaikutustaidot, pelisäännöt ja töiden organisoiminen. Lähtökohtana on, että esimies lukee oppaan, jonka jälkeen hän vastaa sitä koske- vaan kahdenkymmenen kohdan kyselyyn. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 15 oikeaa vastausta. > Lisää: Helmi > Henkilöstö > Johtaminen ja esimiestyö > Hyvän esimiehen ABC ESKOSSA ELI ESIMIES STARAN KEHITTÄMISEN OSAAJANA -ohjelmassa Staran johto ja esimiehet kertaavat ja täydentävät tietämystään muun muassa työterveydestä, lomis- ta, työsuhdeasioista, perehdyttämisestä, työsuojelusta, poissaoloista, työuran suun- nittelusta ja eläköitymisestä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä koulu- tus on suoritettuna kaikilla Staran esimiehillä. Kuvissa vasemmalta Pepita Palonen, Kimmo Kuusisto. Pyöreän pöydän ääressä keskustelemassa Helena Värri, Mika-Matti Tahvanainen ja Pepita Palonen.