Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

15 2010 ● 6 ● Helsinki-info K ivikkoon avataan tapanin- päivänä lumilautailupaik- ka, joka on nimetty Lumipark- ki Kivikoksi. Siellä voi taituroi- da mäkeä alas hyppyreitä, reile- jä, bokseja, half pipea, tekniik- karataa tai perusrinnettä pit- kin. Rinnettä saa laskea myös suksilla. Ylöspäin matkataan mattohissillä. Alueelta voi vuok- rata välineitä ja siellä on myös kahvila. Päivälippu maksaa 10 euroa. Lumiparkissa järjeste- tään ohjelmaa koko perheelle. Alueella on myös pulkkamäki. Rinne on avoinna sääva- rauksella joka päivä 26. joulu- kuuta alkaen arviolta helmi- kuun loppupuolelle. Viralliset avajaiset pidetään tammikuun 15. päivänä. Lumiparkin on rakentanut Helsingin kaupungin liikuntavi- rasto. Lähiörahasto tuki Lumi- parkkia 150 000 eurolla. Paikan suunnitteluun osallistui alan ammattilaisia muun muassa Suomen Lumilautaliitosta, ja tu- levaisuudessa paikkaa kehite- tään käyttäjiltä saadun palaut- teen perusteella. Alueelle tuot- taa ohjelmaa Image Match Oy. Lumiparkkiin pääsee esimer- kiksi busseilla 94A ja 94B Kon- tulasta päivittäin noin varttitun- nin välein. N uorten seksitauteja torju- taan jakamalla heille tie- toa ja maksuttomia kondome- ja. Helsingin terveyskeskus on alkanut neuvoa 14 – 19-vuo- tiaita tietoiskuin muun muassa kouluissa, terveysase- milla, varusmiesten kutsun- noissa ja nuorisotapahtumissa. Tietoiskujen ohessa helsinki- läisnuorille jaetaan kondome- ja ja niiden käytöstä kertova esite. Tarkoituksena on jakaa 90 000 kondomia noin 16 000 nuorelle ensi vuoden marras- kuuhun mennessä. Vuoden aikana seurataan tietoiskujen sujumista, nuor- ten antamaa palautetta sekä 14 – 19-vuotiaiden helsinkiläis- ten klamydia- ja tippuritartun- tojen määriä. Helsingin koulu- ja opiske- luterveydenhuolto jakaa vuosit- tain noin 5000 maksutonta kon- domia terveysneuvontansa yh- teydessä. Kaupungin terveys- lautakunta päätti kokeilla mak- suttomien kondomien laajem- paa jakelua vuoden ajan ja päät- tää saatujen tulosten perusteel- la käytännön jatkamisesta tule- vina vuosina. E nsi vuoden alusta voivat helsinkiläiset järjestöt käyt- tää ilmaiseksi Helsingin kau- pungin nuorisoasiainkeskuksen toimipisteiden tiloja. Aiemmin mahdollisuus oli vain helsinki- läisillä nuorisojärjestöillä. Varattavissa on noin 60 ti- laa ympäri Helsinkiä. Tilapäisiä käyttöaikoja voi tiedustella toi- mipisteistä ympäri vuoden. Va- kituiset vuorot, jotka kestävät elokuusta toukokuuhun, tulee varata halutusta toimipisteestä huhtikuun viimeiseen arkipäi- vään mennessä. Hakulomakkei- ta saa nuorisoasiainkeskuksen nettisivuilta ja toimipisteistä. Käyttövuoroja on rajallises- ti, joten etusijalla ovat helsinki- läiset nuorisoyhdistykset, -piiri- järjestöt ja -ryhmät. Tiloja voi- vat käyttää muutkin kuin järjes- töt, esimerkiksi yksityishenkilöt ja taloyhtiöt, mutta niille tilat ovat maksullisia. ● Tilatiedot ja -hinnat löytyvät net- tiosoitteesta nuoriso.hel.f > Järjes- töille ja nuorten ryhmille > Tiloja jär- jestöille ja ryhmille. Toimipisteiden tiedot löytyvät puolestaan osoittees- ta nuoriso.hel.f > Nuorisotilat. Nuorisotiloja maksutta järjestöille Nuorille 90 000 kondomia Lumilautarinne Kivikkoon K u v a H e l s i n g i n k a u p u n g i n l i i k u n t a v i r a s t o , A n t e r o A a l t o n e n ”He voivat vetää harrastusryhmiä kertaluontoi- sesti tai pidempään. Heillä on aivan uskomaton har- rastusten kirjo. Nuorisotaloilla on hyvä olla useita aikuisia myös siksi, että monet nuoret yksinkertai- sesti kaipaavat turvallisten aikuisten seuraa. Osa nuorista myös puhuu asioistaan mieluummin vapaa- ehtoisille kuin omille vanhemmilleen.” Vapaaehtoisille ei makseta palkkaa ja he kul- kevat nuorisotalolle omin kustannuksin. Kaupun- ki kuitenkin muistaa heitä vuosittain virkistys- ja kannustustilaisuuksilla. Heille järjestetään myös li- säkoulutuksia ja teemailtoja. ”Vapaaehtoiset ovat virkistyspäivänsä totta vie- köön ansainneet. He ovat iloinneet mahdollisuudes- ta vaihtaa kokemuksia ja tutustua toisiinsa. Olen äärimmäisen kiitollinen ja ylpeä näistä ihmisistä”, toteaa Soili Voipio. Tiina Kotka ● Seuraava vapaaehtoisten aikuisten koulutus järjestetään 29.1. – 30.1.2011 kello 12 – 18 Oulunkylän nuorisotalolla. Il- moittautumiset ja tiedustelut 21.1. mennessä osoitteeseen soili.voipio@hel.f tai numeroon 040 716 0957. Lisätieto- ja löytyy myös Facebookista hakutiedoin ”vapaaehtoiset nuorisotoiminnassa”.