Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

17 2010 ● 6 ● Helsinki-info Näyttelyitä E splanadin puiston kaksi pientä Viktor Janssonin suihkulähdeveistosta on nostettu pois paikoil- taan ja konservoitu. Veistokset ovat nyt nähtävillä kaupun- gintalon ala-aulan Virka Galle- riassa. Takaisin puistoon ne pa- lautetaan vapun tienoilla. Helsingin kaupunki tilasi Vik- tor Janssonilta veistokset sijoi- tettavaksi Esplanadin Kappelin soittolavan molemmille puolille vuonna 1939 julistetun kilpailun perusteella. Suihkulähdeveistok- set Leikki II ja Ilmaiskyyti asetet- tiin paikoilleen keväällä 1942. Viktor Jansson teki uransa aikana joitakin monumentaali- V ielä on mahdollisuus nähdä otos Signe Branderin Hel- sinki-kuvista, joita oli esillä Ha- kasalmen huvilassa. Nähtävil- lä on Branderin tuttuja, usein käytettyjä katunäkymiä ja pi- hakuvia, mutta myös harvem- M ari Pihlajakosken maalauksia on esillä Malmita- lon galleriassa 16.12. – 22.1. Jokaisella ihmisellä on silmässä fysiologinen niin sanottu sokea piste. Yleen- sä sokealla pisteellä kuvataan minän rajoittuneisuutta – muut huomaavat, mutta minä en havaitse. Pihlajakos- ki (s. 1975) kuvaa nyky-yhteiskuntaa ja siinä elävien ih- misten rikkinäisyyttä kuvaamalla maalauksen keinoin yhteiskunnan epäkohtia ja sokeita pisteitä: pinnalli- suutta, melankoliaa ja ulkopuolisuuden tunnetta. ● Galleria on avoinna arkisin ma – pe klo 9 – 20, la 9 – 16 paitsi 23.12. ja 31.12. suljetaan klo 16 ja jouluaattona 24.12. suljettu. Vapaa pääsy. ● Malmitalon galleria, Ala-Malmin tori 1, www.malmitalo.f J enni Toikan näyttelylle ni- men antava Misfi t-videoteos on kuvattu viime keväänä Tsekin maaseudulla, Klenovassa, joka on tunnelmaltaan ainutlaatui- nen, muistuttaen maisemamaa- lauksen klassikkoja. Videoteok- sen hahmot; nainen, mies, poika M itä poppaneissa teh- tiin? Asuuko kaupun- gintalossa nykyään joku? Näyttely kertoo kaupungintalon värik- käistä vaiheista 1830-lu- vulta tähän päivään. Tänä aikana Helsingin hie- noimmasta hotellista eli Hotelli Seurahuoneesta H elsingin kaupunginmuseo on avannut jälleen Kruu- nunhaassa sijaitsevan kantakau- pungin vanhimman puutalon. Pieni keltainen puutalo on si- sustettu siinä 1860-luvulla asu- neen ruiskumestarin Alexander Wickholmin ja hänen perheensä kodiksi. Palokalustosta huoleh- tinut ruiskumestari kuului kau- pungin pikkuvirkamiehiin, joiden tulot eivät olleet suuret, mut- ta joilla oli kova halu asua sää- dynmukaisesti. Niinpä Ruisku- mestarin talon pikkuisessa salis- J oulu on muistamisen, läm- pimien ajatusten ja lahjojen antamisen aikaa. Postimuseon Hyvän tahdon joulu -näyttelyssä hyväntekeväisyysjärjestöt kerto- vat toiminnastaan ennen ja nyt. Lisäksi näyttelyssä voi tutustua erilaisiin hyväntekeväisyysmerk- V alokuvataiteen opiskeli- jat perehtyivät viime kesä- nä kahvilakulttuuriin. Kuvaajien aistimat tunnelmat sekä aurin- koinen kesä näkyvät kuvauskoh- teiden valinnassa ja herkullisis- sa sekä yllättävissäkin yksityis- kohdissa. Kuvattujen kahviloiden joukkoon mahtuu niin varjoisia keitaita, mutkattomia kahvikios- keja, tyylikkäitä klassikkoja kuin boheemeja indie-kahviloitakin. Café 2010 – Hetkiä helsinki- läisissä kahviloissa -näyttely on avoinna Hotelli- ja ravintolamu- seossa 21.4. asti. Valokuvaus- projekti ja näyttely ovat osa Ho- telli- ja ravintolamuseon nyky- Suihkulähdeveistoksia Virka Galleriassa teoksia ja sankaripatsaita, mut- ta hänelle mieluisin tapa toteut- taa itseään olivat nimenomaan pienimuotoiset ja huolettomista aiheistaan tunnetut veistokset. ● Lisätietoja veistoksista saa net- tiosoitteista www.taidemuseo.f . ● Virka Galleria, Sof ankatu 1, avoin- na ma – pe klo 9 – 19, la – su klo 11 – 17. (Huom.1.1. alkaen la – su klo 10 – 16). Postimuseon Hyvän tahdon joulu -näyttelyssä kerrotaan muun muassa, että Pelastakaa Lapset ry tukee noin 400 perhehoidossa olevaa lasta ja nuorta sekä yli 200 sijaisperhettä. keihin ja -postikortteihin. Hyvän tahdon joulu -näyttely on esillä 2.1. asti ja avoinna ma – pe klo 10 – 18 ja la – su klo 12 – 17. Mu- seoon on vapaa pääsy näytte- lyn ajan. ● Postimuseo, Helsingin pääpostitalo, Ase- ma-aukio 5 H, www.posti.f /postimuseo. Hyvän tahdon joulu sa on muodinmukainen trumpet- tisohva ja komea pietarilainen kirjoituslipasto, mutta keittiön puolella roikkuvat reikäleivät ka- tossa ja nurkassa on kirnu. ● Talo on avoinna kävijöille 17.12. asti ke – pe klo 14 – 18 ja viikonloppui- sin klo 11 – 17 ja 18.12. – 9.1. ke – su klo 11 – 17. ● Ruiskumestarin talo, Kristianinka- tu 12, p. 09 3107 1549. Talo on suljettu 24. – 26.12. Vapaa sisäänpääsy. ● Lisätietoja saa kaupunginmuseon kotisivuilta www.helsinginkaupun- ginmuseo.f /ruiskumestarintalo Joulun tunnelmaa Ruiskumestarin talossa Lieden lämpöä Ruiskumestarin talossa Kruununhaassa. K u v a H e l s i n g i n k a u p u n g i n m u s e o tossa, leikkiä 1800-luvun kah- vikutsuja ja oppia viuhkakielen koodeja. Näyttelyyn liittyy ope- tusmateriaalia, joka on www. virka.fi -sivustolla. Näyttely on avoinna 16.1. asti. ● Virka Galleria, Sof ankatu 1, avoin- na ma – pe klo 9 – 19, la – su klo 11 – 17. (Huom. 1.1. alkaen la – su klo 10 – 16). Si- säänpääsy on maksuton. p. 09 310 11111. Kaupungintalon tarina -näyttely lapsille on kuoriutunut nykyai- kainen virastotalo. Näyttelyssä raote- taan salaisuuksien ver- hoa ja kurkistetaan ku- vien kautta kaupun- gintalon suljettuihin sisätiloihin. Lisäksi lap- set voivat harjoitella ää- nestämistä minivaltuus- A k v a r e l l i R i i k k a N i i t t o n e n ja keltainen hattu eivät ole ano- nyymeja, vaan ne näyttäytyvät tärkeinä vertauskuvina ja sisäl- lön rakentajina. Jenni Toikka viimeistelee Kuvataiteen maisterin opinto- ja Kuvataideakatemiassa. Toi- kan edellinen videoteos Sovitus on palkittu kansainvälisesti ja se on ostettu myös Kiasman Ko- koelmiin. Näyttely on esillä 2.1. saak- ka ja sinne on vapaa pääsy. ● Kluuvin galleria, Unioninkatu 28 B, sisäpiha, 4. krs, avoinna ke – su klo 11 – 18 (suljettu 24. – 26.12 ja 1.1.). Videotaidetta Kluuvin galleriassa Sokea piste min nähtyjä otoksia 1900-luvun alun muuttuvista kaupunkimai- semista. Vuotalon galleria 11.2. asti, ma – to 10 – 20, pe 10 – 18, la 10 – 16. Vapaa pääsy. ● Vuotalo, Mosaiikkitori 2, www.vuotalo.f Signe Branderin Helsinki-kuvia Vuotalossa dokumentointityötä. Näyttely on toteutettu Hotelli- ja ravintola- museon ja Taideteollisen kor- keakoulun valokuvataiteen opis- kelijoiden yhteistyönä. Museo on avoinna ti – su klo 11 – 18 (sul- jettu 23.12. – 3.1.). Sisäänpääsy- maksu 2/1 e. ● Kaapeli, Tallberginkatu 1 G 60, www.hotellijaravintolamuseo.f Hetkiä helsinkiläisissä kahviloissa M a r i P i h l a j a k o s k i : T h e B l a c k B o x 2 K u v a P o s t i m u s e o K u v a T e k l a P o h j a l a i n e n , C a f é K a p p e l i K u v a M i n n a K a l l i n e n , B e a r P a r k C a f é