Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

21 2010 ● 6 ● Helsingfors-info Bokprat och läslust, böcker och berättelser, verser och sagor. Su- sanne Ahlroths vardag är full av böcker och mest slukar hon böck- er för barn och unga. Men så är hon också svensk barnbibliote- karie och avdelningschef på Ric- hardsgatans bibliotek. S usanne Ahlroth har arbetat med böck- er för barn och unga i femton år. ”Jag var länge den enda svenska men i dag är vi två. Annika Sandelin är min kol- lega. Vi arbetar båda på Richardsgatan. Biblioteket har den största svenska utlå- ningen, det är trivsamt och det ligger så centralt att det är enkelt att nå oberoende av varifrån man kommer”, säger Ahlroth. ”En annan fördel med att arbeta på samma plats är att vi har grepp om hel- heten, kan planera tillsammans, dela på uppgifterna och koordinera”. Till Ahlroths kanske mest synliga och uppskattade verksamhet hör Bokprat som redan har pågått i tio år. ”Jag pratar helt enkelt om böcker. Det främsta målet är att väcka läslusten och den fi naste responsen kommer när jag ser hur ivriga barnen är att få låna boken som jag har berättat om. Jag riktar Bok- prat främst till elever i årskurserna 5 – 8 och de kommer vanligen till Richardsga- tan. På samma gång har de tillfälle att lära sig om biblioteksrutiner och skaffa bibbakort”. Spänning och fantasy Mest är elever i den åldern intresserade av spänning. ”Men roliga böcker är alltid uppskat- tade och Harry Potter resulterade i stort intresse för fantasy på samma sätt som Twilight-serien har satt fart på efterfrå- gan på böcker om vampyrer, änglar och andra mytologiska varelser”. A frika ligger i luften. Och Afrika tar plats på Arbis som inleder våren med en storsatsning på kontinenten. Afrika- dagen är späckad med program om och kring Afrika. Afrikadagen den 28 januari fyller så gott som hela huset med allt från utställ- ningar och föreläsningar till vin, mat och trummor, dans och sång. ”Afrika är en kontinent med en mil- jard människor och de fl esta av dem är unga och urbana. Var sjätte människa är i dag afrikan. Det är en världsdel där det händer väldigt mycket just nu. Afrikansk litteratur, musik, fi lm, teater, dans och bildkonst bjuder på nya spännande upp- levelser och på Arbis är strävan att bjuda på litet smakprov på Afrika”, säger Alex- andra Ramsay som är planeringsansvarig lärare i samhällsämnen på Arbis. Programmet på Afrikadagen är di- gert. Det hålls fl era utställningar, med bland andra Stefan Bremers foton från Afrika, och så kan man höra en föreläs- ning om vinodling i Sydafrika, inklusive vinprovning. På menyn i kaféet står etiopisk mat och kvällsfesten i festsalen innehåller fl e- ra intervjuer och samtal med människor med anknytning till Afrika. Dels får man träffa fi nländare som verkar i Afrika, dels afrikaner som bor i Finland. Som socker på bottnen blir det afrikanska rytmer med Afrika-fi nländska orkestern Faso Kan som uppträder med dans och musik och slutli- gen bjuder upp publiken till dans. Men redan innan den egentliga Afri- kadagen, den 11 januari har man tillfäl- le att höra Annika Luther berätta om Wangari Maathai och andra käringar mot strömmen, en föreläsning som handlar om trädplanteringsrörelsen. Den 19 januari berättar Stina Berger Eirola om färg- sprakande och livsbejakande afrikans- ka textilier och den 20 januari talar Ab- dirahman Ali och Muddle Lilius om so- malisk litteratur och muntliga traditioner. ● www.hel2.f /arbis/ S tadsdelen Åggelby var i tiden en riktig villastad och i själva verket en själv- ständig kommun tills området annektera- des med Helsingfors 1946. Den självstän- diga kommunen Åggelby existerade mel- lan 1921 och 1945, före det hörde områ- det till dåvarande Helsinge socken som senare blev Vanda. I Åggelby bodde folk i stora vackra trä- villor och något av den egenartade villa- miljön fi nns fortfarande kvar trots att en hel del har rivits under årens lopp. De villor som står kvar snuddar vid en svunnen värld och är värda att se. För att underlätta en promenad genom det gam- la, och nya, Åggelby fi nns en promenad- guide med både karta och korta beskriv- ningar över villorna och deras historia. Samtidigt får man sig till livs historier om människorna som bodde i Åggelby, bland annat det berömda konstnärskollektivet. Guiden går att ladda ner på adressen http://kaupinginosat.net/oulunkyla/kau- punkipolku. Och den fi nns alltså också på svenska. Och namnet Åggelby då? Namnforsk- ningen har inte hittat en entydig förklaring till benämningen men klart är att området nämns i handlingar från 1500-talet, bland annat förekommer Ogleby redan 1543. Ta en promenad i Åggelby Villa Svea. Ursprungligen byggd i Terijoki men fl yttad till Åggelby 1899. Här har bland andra bergsrådet Vilhelm Wahlforss bott. I dag är villan kulturmärkt men obebodd. F o t o L e i f W e c k s t r ö m F o t o L e i f W e c k s t r ö m Afrika tar plats på Arbis Enligt Ahlroth är det inte så stor skill- nad på läsvanor mellan fl ickor och pojkar. ”Däremot kan inställningen till och intresset för att läsa variera väldigt mel- lan klasserna. Mycket beror på lärarnas inställning. Läsning är något som smit- tar av sig”. Ahlroth packar också temakassar som går till de svenska daghemmen. ”Det är inte alldeles enkelt att kom- ma med ett helt daghem till biblioteket så böckerna besöker dagis i stället. Dag- hemmen håller temadagar och vi packar låneböcker om det aktuella temat i en kass. Det kan vara allt från trafi k och na- tur till känslor och årets fester”, säger hon och fortsätter: ”I en fi nsk vardag behöver både lä- rare och dagvårdspersonal stöd för språ- ket. Och vad är böcker annat än språk. Vi har också ordnat föräldrakvällar på bibli- oteket för att berätta om läsningens be- tydelse”. Tips till julhelgen Ahlroth läser mängder av barn- och ung- domsböcker å yrkets vägnar. ”Men på jullovet och sommarsemes- tern öppnar jag inte en enda bok för barn eller unga. Då slukar jag vuxenböcker. Nu läser jag mest litteratur från och om an- dra länder och världar, som Afrika, Asi- en och Japan. Om sådant som inte fi nns i min verklighet”. Och så ger hon några tips på bra läs- ning under julhelgen. ”Både unga och vuxna kan med fördel läsa den prisbelönade australiska författa- ren Sonya Hartnetts Torsdagsbarn. Som högläsning för de mindre är Ulf Starks Diktatorn bra och för de unga rekommen- derar jag till exempel Johanna Tydells Ursäkta att man vill bli lite älskad. Och jag tror att vuxna njuter av mexikanska förfat- taren Davis Toscanas Den sista läsaren. Barnböcker som yrke och arbete Skattkammare. Barnbibliotekarie Susanne Ahlroth vill väcka läslust bland barn och unga.