Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

5 2010 ● 6 ● Helsinki-info LyhytInfo H elsingistä tulee valon kau- punki, jos valaistuspäällik- kö Juhani Sandströmin visiot toteutuvat. ”Helsinki saisi olla enem- män joulukaupungin näköinen, varsinkin kun olemme joulupu- kin maassa. Voisimme tehdä sii- tä kilpailuvaltin, luoda Helsin- gistä valon kaupungin. Kuulum- me jo kansainväliseen valokau- punkiverkosto LUCI:iin. Soisin kaupunkiin lisää arvorakennus- ten ja kauppojen julkisivuvalais- tusta, samoin valotapahtumia”, toteaa valaistuspäällikkönä ra- kennusvirastossa toimiva Sand- ström. Hän vastaa kaupungin mel- kein 20 miljoonan euron suu- ruisesta valaistusbudjetista. Sil- lä saadaan valaistus esimerkik- si tuhannelle katukilometrille ja puistohehtaarille. Valaistuksel- la halutaan lisätä turvallisuutta ja alueiden tarkoituksenmukais- ta käyttöä, samoin asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja viih- tyisyyttä. ”Joudumme puntaroimaan tarkkaan valaistusratkaisu- ja nykyisten sähköhintojen ja Nettikursseja Itäkeskuksessa Itäkeskuksen kirjasto järjestää keskiviik- koisin maksutonta tiedonhaun opastus- ta. Neljä tuntia kestävät kurssit on tarkoi- tettu vasta-alkajille. Kursseille voi ilmoit- tautua 10.1. alkaen Itäkeskuksen kirjaston tietopalveluun (Stoa, Turunlinnantie 1). ● Aloittelijat verkkoon -kurssi 19.01. klo 9.30 – 13.30 on tarkoitettu aivan vasta-alkajille. ● Internet-tiedonhaun perustei- ta opetellaan 26.1. sekä 2. ja 9.2. klo 9.30 – 13.30. Osallistujien tulee osata käyttää hiirtä. ● Kuinka hoidan asioita verkos- sa -opastukset 16.2. sekä 2.3. ja 9.3. klo 9.30 – 13.30 jonkin verran nettiä käyttäneille. Kirjasto järjestää kurssit yhteistyössä työväenopiston kanssa. Helpotusta rakentamisen lupiin Aitoja ja jätekatoksia voi nyt raken- taa aiempaa vapaammin, sillä Helsin- gin kaupungin uudistettu rakennusjär- jestys tuli voimaan viime kuun alussa. Uudistus lievensi osittain rakentamisen luvanvaraisuutta. Luvanvaraisuutta on helpotettu ylei- sesti kaikilla tonteilla ja erityisesti pien- talotonteilla. Esimerkiksi aidan tai jäte- suojan voi rakentaa ilman toimenpide- lupaa nyt entistä useammin. Muutoksia on tullut myös muun muassa huleve- sien käsittelyyn, osoitemerkintöihin ja tontin polkupyöräpaikkoihin. Rakennusjärjestykseen ja sen muu- toksiin voi tutustua Helsingin kaupun- gin rakennusvalvontaviraston netti- sivuilla. Tulossa on myös painettu jul- kaisu. Parhaillaan päivitetään myös ra- kennusvalvonnan ohjeita. Rakennusjärjestys on säädös, jota rakennuttaja on velvollinen noudatta- maan maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen sekä voimassa olevien kaa- vojen lisäksi. ● Lisätietoja löytyy nettiosoitteesta www.rakvv.hel.f . Malmin sairaalalla alkoivat purkutyöt Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajen- nustyöt etenevät aikataulussa. Parhaillaan puretaan vanhoja sairaalarakennuksia 12, 14 ja 17. Purku- ja rakennustöiden aikana Malmin terveysasema, kotisairaala, ra- kennus 18 sekä rakennus 4:ään siirretty laboratorio toimivat normaalisti. Purettavien rakennusten alue ai- dataan. Osa pysäköintialueista jää työ- maa-alueelle, joten tontille on järjestet- ty korvaavia parkkipaikkoja. Työmaa-ai- dan vieritse kulkee tie rakennukselle 18 ja sieltä poistuvalle liikenteelle on avat- tu ulosmenoväylä Tyynelänkujalle. Sai- raala-alueelle pääsee edelleen Jouko- linjalla. Vanhojen rakennusten purku- urakka valmistuu huhtikuussa 2011. virkamiestenkään käsissä, vaik- ka moniin kaupunki- ja alue- tasoisiin ohjeisiin he voivatkin vaikuttaa. Kaupunki joutuu esi- merkiksi vaihtamaan tiukentu- neiden EU-määräyksien vuoksi lähes 50 000 ulkovalaisinta vuo- teen 2015 mennessä. ”Meidän on pakko uusia aivan toimivat valaisimet, kos- ka niihin ei ole vaihdettavissa pelkkiä energiatehokkaampia lamppuja. Kuitenkin led-tek- niikka voi noin viiden vuoden kuluessa mullistaa alan ylivoi- maisuudellaan emmekä pääse hyödyntämään sitä, koska han- kittavien valaisinten tulee kes- tää vuosikymmeniä. Mielestäni nyt hätäillään.” S andström aloitti valaistus- päällikkönä vuonna 2004 ja alkoi heti tiivistää yhteistyötä valaistusasioita käsittelevien virastojen ja muiden toimijoi- den kesken. Katu- ja tiepuolen diplomi-insinöörille kaupun- kiorganisaatio oli tuttu jo ajal- ta, jona hän rakennutti katu- ja Helsinkiin niin kaupungin palveluksessa, tiehallinnossa kuin yritysmaailmassa. ”Minul- la on ollut halu tehdä asioita kotikaupunkini eteen”, toteaa Sandström urastaan. Juhani Sandström on nel- jännen polven helsinkiläinen ja on asunut koko ikänsä Laa- jasalossa sukunsa mailla. Hä- nellä ei ole saarelta kiire mi- hinkään, mitä nyt joskus vii- konloppuisin Kauppatorille ja Kauppahalliin – ja välillä vä- hän muuallekin ostoksille. ”Olen huomannut alkanee- ni ostaa puoliharkiten ja osin keräilymielessä kotiin 50-luvun funkistyylisiä valaisimia. Eikö se kuitenkin sovi hyvin valais- tuspäällikön harrastukseksi ja tulevan designpääkaupunki- vuoden teemaan?”, kysyy Sand- ström hymyillen. Tiina Kotka Valoisampaa kaupunkia ”Espan valaistus on yksi onnistuneimmista Helsingissä. Kauniin valkoinen valo toistaa ympäristön vä- rit hyvin ja valaistuksella on saatu vieruskatujen autoilijat varomaan jalankulkijoita”, toteaa valais- tuspäällikkö Juhani Sandström. K u v a K i m m o B r a n d t energiatehokkuusvaatimusten aikana. Esimerkiksi Espa on va- laistu kauniin valkoisella valol- la. Sitä käytettäessä lamppu- jen käyttöikä on puolet lyhyempi kuin kellertävällä ja halvemmal- la natriumvalolla, joka taas tois- taa värejä huonommin ja latis- taa kaupunkiympäristöä. Val- koista valoa on päädytty käyt- tämään arvokohteissa ja edulli- sempaa vaihtoehtoa muualla.” K aupunki sallii Sandströ- min mukaan hyvinkin kir- javaa valaisua, kunhan se ei ole ympäristöä häiritsevää tai vaa- rantavaa. Puistoihin tai kaduil- le asennettaville valoille tarvi- taan sijoituslupa rakennusvi- rastosta. ”Virastomme asiakaspalve- lu neuvoo ja ottaa vastaan palau- tetta. Luomme parhaillaan pa- lautteen perusteella ohjeita eri- tyiskohteiden, kuten leikkipaik- kojen ja koirapuistojen, valai- susta. Puistovalaistustakin ke- hitämme asukkaiden toiveiden pohjalta. Tiedustelimme erilai- sin kyselyin heidän mielipitei- tään valaistusratkaisuista ja to- teutimme Alppi- ja Keskuspuis- toon kaksi pidetyintä vaihtoeh- toa. Niiden avulla koehenkilöm- me analysoivat nyt esimerkiksi sitä, kuinka laajasti kulkuväylän ympäristöä tulisi valaista. Jos saatavat tulokset ovat yksiselit- teiset, muutamme nykyistä ja tuotamme uutta valaistusta toi- veiden mukaisesti.” Kaikki valaistusratkaisut eivät kuitenkaan ole sen enem- pää asukkaiden kuin kaupungin Palautetta ja tietoa R akennusviraston asiakaspalvelu neuvoo ja ottaa vastaan palautetta valaistusasioista, kuten myös katu-, puisto- ja pysäköintiasioista. Asiakaspalveluun voi kertoa esimerkiksi ehdotuksia siitä, mille alueelle toivoisi uutta ulkovalaistusta tai jo olemassa olevan valaistuksen li- säämistä. Kuitenkin julkisten alueiden ulkovalaistuksen vioista, ku- ten rikkoutuneista katuvaloista, tulee ilmoittaa Helsingin Energialle. ● Rakennusviraston asiakaspalvelu, Pohjoinen Makasiinikatu 9, puhe- lin 09 310 39000, avoinna ma klo 8.15 – 17 (puhelinpalvelu klo 16 asti), ti – to klo 8.15 – 16 ja pe klo 9 – 15. Palautetta voi antaa myös nettiosoit- teessa www.hkr.f > Yhteystiedot ja palaute. ● Helsingin Energia, ilmoitukset ulkovalaistusvioista, p. 0800 173 173 ma – pe klo 8.30 – 16, muina aikoina p. 0800 180 808. Vikailmoituksen voi tehdä myös nettiosoitteessa www.helen.f > Jakelukeskeytykset ja vikailmoitukset.