Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

7 2010 ● 6 ● Helsinki-info LyhytInfo T ieteiden päivillä voi nyt hy- pätä ensimmäistä ker- taa Tiederatikan kyytiin tapaa- maan sää- ja ilmastotieteilijöi- tä 13. – 15.1. Tiederatikassa on kahtena päivänä haastateltavi- na Suomen parhaat tutkijat ja asiantuntijat. Sää- ja kasvitietei- lijät sekä ilmastotohtorit kerto- vat muun muassa citykanien ja sään ääri-ilmiöiden lisääntymi- sestä ilmastonmuutoksen ede- tessä. Ratikassa voi osallistua Heu- rekan Ällistyttävään ralliin ja katsella videonäytöiltä kaupun- ginmuseon kuvia raitioliiken- teen vaiheista Helsingissä. Rati- kassa kuulee myös musiikkia ja näkee tiedetemppuja. Kotiin vie- misiksi voi ottaa vinkkejä oman ilmastojalanjäljen pienentämi- sestä. Tiederatikan lähtöpiste on Mikonkadulla Rautatientorin jääpuiston kahvilan vieressä. Ra- Ruotsinkielinen päivähoito opetusvirastoon Ruotsinkielinen lasten päivähoito siirtyy sosiaalivirastolta osaksi ope- tusviraston toimintaa ensi vuoden alusta alkaen. Siirto ei vaikuta ruot- sinkielisen päivähoidon palveluihin eikä henkilöstöön. Helsingin kaupungin ylläpitä- miä ruotsinkielisiä päiväkoteja on 32. Ruotsinkielisen päivähoidon pii- riin kuuluu myös 12 ostopalvelupäi- väkotia, 4 yksityistä päiväkotia ja 12 ryhmäperhepäiväkotia. Uudistuksen myötä kaikkiaan noin 350 henkilöä siirtyy opetustoimen palvelukseen. HKO:n kausikortit myynnissä Helsingin kaupunginorkesterin vii- meinen eli 40. konserttikausi Finlan- dia-talossa on edennyt puoliväliin. Orkesterin jäähyväiskauden kevä- tohjelmisto on kausikorttimyynnis- sä Lippupisteessä 31.12. saakka. Tar- jolla on 3 erilaista 6 konsertin sarjaa, joista kukin maksaa 96 euroa, eläke- läisille 78 euroa. Lahjalippu yhteen kevään neljästä bonuskonsertista si- sältyy hintaan. Kausikortilla voi varmistaa itsel- leen vakiopaikan Finlandia-talos- sa haluamassaan konserttisarjassa. Kortti on ”matkalippu” HKO:n jää- hyväiskaudelle Finlandia-talossa ja uuteen Musiikkitaloon ensi syys- kaudella. HKO:n kausikorttiesitet- tä on saatavilla muun muassa Lip- pupisteen myymälöistä ja Helsingin kirjastoista. ● Tarkemmat ohjelmistotiedot löy- tyvät osoitteesta www.hel.f / f lharmonia. Satama sai kansainvälisen palkinnon Helsingin satama on saanut kan- sainvälisen satama-alan palkinnon. Societal Integration of Ports -palkin- to luovutettiin marraskuussa Brys- selissä. Loppuvaiheessa palkinnos- ta kilpailivat muun muassa Amster- damin, Antwerpenin ja Marseille- sin satamat. Palkinto myönnettiin Helsingin sataman kampanjasta, jonka tee- mana oli ”satama osana kaupun- kia”. Palkintoperusteissa kiitettiin sa- taman määrätietoista halua toimia kaupungin ydinkeskustassa vah- vistaen siten Helsingin merellistä identiteettiä. Kiitosta sai myös Helsingin sata- man yhteistyö asukkaiden kanssa. Käytännön toimista kiitettiin muun muassa investointeja sataman laivoille tarjoamaan sähköverkkoon ja jätteidenpoistojärjestelmään. tikkana käytetään normaalis- ti Kulttuuriratikkana liikennöi- vää vaunua, joka jo sinänsä on il- mestys valoineen ja sisustuksi- neen. Nuorten päivänä 14.1. ratik- ka kulkee eri reittiä kuin tietei- den yönä ja lauantaina. Reitti kulkee Ratikkamuseon ja Luon- nontieteellisen keskusmuse- on kautta. Ratikat lähtevät sil- loin tasatunnein, muina päivi- nä puolen tunnin välein. Viimei- nen aika tarkoittaa aina viimeis- tä lähtöä Mikonkadulta. Koululuokat ja -ryhmät voi- vat varata ennakkoon paikat Nuorten päivän Tiederatikkaan ja Ratikkamuseoon sekä Luon- nontieteelliseen museoon puhe- limitse 17.12. mennessä nume- rosta 09 310 36639. Tiederatikka kulkee ympy- räreittiä ydinkeskustassa Tie- teiden yönä torstaina 13.1. klo 17 – 22, Nuorten päivänä perjan- Hyppää Tiederatikan kyytiin P i i r r o s E l i n a W a r s t a Kirjaamot yhdistyvät E nsi vuoden alusta kaupungin virastojen kirjaa- mot yhdistyvät. Uusi yhdistynyt yksikkö nimel- tään Helsingin kaupungin kirjaamo sijaitsee kaupun- gintalolla. Aiemmin jokaisella virastolla on ollut oma kirjaa- mo. Yhteisen kirjaamon sivupisteinä jatkavat edelleen hankintakeskuksen kirjaamo ja sosiaaliviraston kirjaa- mo yksilöhuollon asioille. Helsingin kaupungin kirjaamo on avoinna maanan- taista perjantaihin klo 8.15 – 16. Asiakirjoja voi tuoda myös virka-ajan ulkopuolella kaupungintalon aulaan, joka avoinna arkisin klo 9 – 19 ja viikonloppuisin klo 10 – 16. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11 – 13. Kir- jaamon sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi . Ohjelmaa designvuoteen H elsingin designpääkaupun- kivuoden ohjelmahaku on käynnistynyt. Ehdotuksia koo- taan 11. helmikuuta 2011 saakka. Helsinki valittiin viime vuon- na vuoden 2012 maailman muo- toilupääkaupungiksi yhdessä Es- poon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa. World Design Capital 2012 -hankkeen toteut- tajaksi on perustettu Kansain- välinen designsäätiö, jota johtaa Pekka Timonen. ”Ohjelmassa nousevat ta- pahtumien lisäksi esiin myös muunlaiset sisällöt ja teot. Ha- luamme käynnistää hankkei- ta, jotka tuovat kestäviä rat- kaisuja muuttuvan ympäris- tömme haasteisiin”, sanoo säätiön ohjelmajohtaja Kaari- na Gould. Kuka tahansa voi ehdot- taa ohjelmaa. Ehdotukset voi- vat olla paikallisia tai kansain- välisiä. Sähköinen lomake eh- dotusten toimittamiseen Kan- sainväliseen designsäätiöön löytyy osoitteesta www.wdchel- sinki2012.fi . taina 14.1. klo 10 – 14 ja lauan- taina 15.1. klo 10 – 16. Kierros ratikan kyydissä Rautatientorilta Aleksia pitkin T ekojääratojen kausi on al- kanut. Oulunkylän liikun- tapuiston (Käskynhaltijan- tie 11) yleisöluisteluajat ovat ma klo 8 – 15 ja 17.30 – 19, ti klo 8 – 15, ke klo 8 – 15, to klo 8 – 15 Luistinradat aukesivat K u v a K i m m o B r a n d t ja 16 – 17.30, pe klo 8 – 15, la klo 10 – 13.30 ja 18 – 22, su klo 10 – 11.30 ja 18.30 – 22. Aikuisten kertamaksu on 3 euroa ja lasten (7 – 17 v.), eläke- läisten, varusmies- ja siviilipal- velusta suorittavien, opiskeli- joiden ja työttömien kertamak- su 1,50 euroa. Oulunkylän lii- kuntapuistossa on mahdolli- suus luistimien teroittamiseen. Rautatientorin Jääpuisto on avoinna ma – pe klo 12 – 21, la klo 10 – 22 ja su klo 10 – 18. Sisäänpääsymaksut aikui- silta 5 euroa, lapsilta (alle 18- v.), opiskelijoilta, eläkeläisil- tä, varusmiehiltä ja työttömil- tä 3 euroa. Luistinten vuokraus maksaa 5/3,50 euroa. Kallion tekojääradal- la (Helsinginkatu 23) on alueet erikseen ilman mailo- ja ja mailojen kanssa luiste- leville. Aikuisten kertamak- su on 3 euroa ja lasten (7 – 17 Kruununhakaan ja Kaisanie- men kautta takaisin kestää pa- rikymmentä minuuttia. ● Lisätietoja: www.tiederatikka.f . v.), eläkeläisten, varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavi- en, opiskelijoiden ja työttö- mien 1,50 euroa. Kalliossa voi myös vuokrata ja teroittaa luis- timia sekä nauttia kahviopal- veluista. Kallion tekojääradan yleisöluisteluajat: ma 8 – 15.30 ja 16.30 – 18.30, ti 8 – 15.30 ja 19.30 – 22, ke 8 – 15.30 ja 16.30 – 18.30, to 8 – 15.30 ja 16.30 – 18, pe 8 – 15.30 ja 20 – 22, la 9.30 – 13 ja 20 – 22, su 8 – 9 retkiluistelu, 9 – 11 ja 16 – 22. Myös Käpylän, Lassilan ja Pukinmäen luistinradat ovat auenneet marraskuun lopulla. ● Lisätietoja Helsingin luistin- radoista saa nettiosoitteesta www.hel.f /liikunta.