Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

9 2010 ● 6 ● Helsinki-info K aupunkisuunnitteluvirasto käy hankkeistaan aktiivista keskustelua kaupunkilaisten kans- sa. Vuoropuhelu on niin tärkeää, että palkkalis- toilla on jopa kolme vuorovaikutussuunnittelijaa. Virasto esittelee hankkeitaan yleisötilaisuuksis- sa ja jakaa kaavoituskatsauksen vuosittain kaikkiin helsinkiläiskohtein. Netistä on tullut yhä tärkeäm- pi suunnittelijoiden ja kaupunkilaisten kohtaamis- paikka. Kehitteillä on muun muassa vuorovaikutteis- ta palvelua, jossa kaupunkilaiset voivat antaa kar- toilla palautetta kaavoista ja liikennehankkeista. Mikä helsinkiläisiä on tänä vuonna puhuttanut? ”Ajonopeuksien hillintä kiinnostaa kaupunki- laisia. Asuntokaduille toivotaan hidasteita ja pie- niä liikenneympyröitä. Ympyrät ovat hyödyllisiä, mutta kalliita rakentaa”, liikennesuunnittelupääl- likkö Olli-Pekka Poutanen kertoo. Kehä I:n liittymien suunnitelmat ovat herättä- neet vilkasta keskustelua. ”Virasto kaavailee siltaa Meripellontieltä Kehä I:lle, mutta kaupunkilaiset arvelevat, ettei silta istu ympäristöönsä. Mielipiteiden vaihdon ja vaihtoeh- tojen perinpohjaisen käsittelyn pohjalta löydetään toivottavasti yhteinen näkemys.” toilla ratoja ja pyöräteitä K u v a P e r t t i N i s o n e n Suunnittelijat ja kaupunkilaiset kohtaavat verkossa ole kunnossa, moni toiminto kaupungissa kärsii”, Poutanen sanoo. Helsingillä on myös yhteishankkeita valtion kanssa. Niiden eteneminen on kiinni siitä, miten valtio hellittää kukkaronsa nyörejä. ”Esimerkiksi erillisiä meluesteitä ei ole viime vuosina rakennettu, kun valtion rahaa ei ole tullut.” Helsingin seudun liikenne (HSL) sai syksyllä valmiiksi luonnoksen Helsingin seudun liikennejär- Esteettömän raideliikenteen ratkaisuja Laiturilla L änsimetron ja Kehäradan uusilla pysäkeillä, asemilla ja ympäristössä panostetaan tulevai- suudessa opasteisiin sekä helppoon liikkumiseen ja matkustustiedon saamiseen. Rajattomasti raiteilla -näyttely esittelee Laitu- rilla 18.12. asti ratkaisuja, jotka parantavat raide- liikenteen ja asemaympäristöjen saavutettavuut- ta. Kaupunkisuunnittelun kohtauspaikka Laituri on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näytte- ly- ja infotila Kampissa, vanhan linja-autoaseman rakennuksessa. Liikennevälineissä esteettömistä ratkaisuista hyötyvät niin rattaiden, rollaattorin kuin kauppa- kassienkin kanssa liikkuvat. Informaatiota pitää saada useilla eri aisteilla. Näkövammaiselle ei rii- tä visuaalinen informaatio, kuulovammainen taas ei hyödy poikkeuskuulutuksista. Näyttely liittyy Aalto-yliopiston Tulevaisuuden esteetön raideliikenne -projektiin. Hankkeeseen liittyvässä kyselyssä raideliikenteen käyttäjiltä ky- syttiin esteettömyysasioista. Kyselyn johtopäätös- ten pohjalle rakentuivat näyttely ja hankkeen lop- puraportti ohjekortteineen. Näyttelyn plansseista tieto löytyy myös pistekir- joituksella. Lattiassa on opasteet näkövammaisille. ● Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2, on avoinna ti – pe klo 10 – 18 ja la klo 12 – 16. lahdelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä, jon- ka Poutanen arvioi olevan käytössä vuonna 2012. Rahasta kiinni Suurin haaste kaupunkisuunnitteluviraston hankkei- den toteutumiselle on Helsingin tiukka rahatilanne. ”Uusille asuinalueille on tehtävä tietyt perusin- vestoinnit kuten liittymät. Loppu on asioiden lait- tamista tärkeysjärjestykseen. Mutta jos väylät eivät jestelmäsuunnitelmasta, joka hahmottaa liikenteen suuntaviivoja pitkälle tulevaisuuteen. ”Suunnitelman hyväksyvät lausuntokierroksen jälkeen HSL ja pääkaupunkiseudun kunnat, mutta myös valtio allekirjoittaa sen pohjalta laadittavan aiesopimuksen. Joten toivottavasti valtio sitoutuu jatkossa pääkaupunkiseudun hankkeisiin entistä tiukemmin”, Poutanen sanoo. Tapio Tolmunen