Verkkosivujen suunnittelu

VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU TUOTTAA HELPPOKÄYTTÖISIÄ SIVUJA

VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU TUOTTAA HELPPOKÄYTTÖISIÄ SIVUJA

Verkkosivut kannattaa suunnitella siten, että ne ovat helppo käyttää, sillä helppokäyttöisyydestä hyötyvät kaikki. Tällöin sivustolle tuleva käyttäjä ymmärtää nopeasti asioiden keskinäiset suhteet hyvän rakenteen ja ulkoasun ansiosta. Verkkosivuston visuaaliset elementit ohjaavat käyttäjää liikkumaan sivustolla. Helppokäyttöisyys tarkoittaa sivuston selkeää ulkoasua niin rakenteen kuin käytetyn kielen osalta. Kielen pitää olla ymmärrettävää – sellaista, että sitä on helppo lukea. Asioiden tulee olla ymmärrettävässä järjestyksessä – tässä suunnittelijaa auttaa pyramidimalli. Sivujen sisältämän informaation määrä on hyvä pitää kohtuullisena ja loogisessa järjestyksessä. Sivuston sisällä liikkumisen eli navigoinnin tulee olla loogista ja helppoa. Rinnakkaisia navigaatiorakenteita kannattaa välttää, jottei sivuston käytettävyys kärsisi.

Visuaalisuus on tärkeää verkkosivun ulkoasussa. Verkkosivujen suunnittelu sisältää myös ulkoasun eri elementtien suunnittelun ja sijoittelun niin, että sisältö on helposti ymmärrettävissä. Ulkoasu siis tukee sisältöä.

VISUAALISUUS HELPOTTAA KÄYTTÄJÄÄ

Verkkosivuston rakentamisen voi aloittaa piirtämällä. Voi hyödyntää pyramidimallia ja piirtää ylimmäksi etusivun. Apuna voi käyttää laatikoita, joihin sivut sijoitetaan. Etusivun alle piirretään pääkategoriat eli sisältösivut, joiksi valitaan kaikkein tärkeimmät asiakokonaisuudet. Kunkin sisältösivun alle piirretään mahdolliset alasivut omiksi kokonaisuuksiksi.

Sivuston erilaiset elementit kannattaa suunnitella niin, että niiden ulkoasu kertoo niiden merkityksestä ja suhteesta toisiinsa. Otsikoiden, linkkien, navigaatiovalikoiden, painikkeiden ja muiden mahdollisten elementtien tulee olla tunnistettavissa ja erotettavissa toisistaan ulkoasun perusteella. Myös esimerkiksi otsikoiden sijoittelu kertoo niiden suhteesta toisiinsa. Tekstin kirjasintyypiksi kannattaa valita selkeä ja ilmava vaihtoehto. Rivivälin tulee olla tarpeeksi väljä.

LOOGINEN RAKENNE

LOOGINEN RAKENNE

Verkkosivuston etusivu on paitsi sivuston yleisnäkymä, myös sisäänkäynti koko sivustoon. Etusivulla kerrotaan ne tärkeimmät seikat. Sivuston rakenteen suunnittelussa olisi hyvä pyrkiä siihen, että jokainen yksittäinen sivu on korkeintaan kolmen klikkauksen päässä etusivusta. Klikkaukset ovat ikään kuin välimatkoja, mitä lyhyempi yksittäisen sivun välimatka etusivusta on, sitä parempi.

Verkkosivu kannattaa suunnitteluvaiheessa piirtää paperille, jotta havaitsee, onko sivusto kokonaisuutena tasapainossa. Jos jonkin pääkategorian alla on paljon alasivuja ja taas toisten ei, kannattaa rakennetta muokata. Vielä yhden pääkategorian lisääminen voi auttaa selkeyttämään rakennetta. Käyttäjälle on hyvä kertoa hänen sijaintinsa sivustolla. Graafinen ohjeistus kertoo, kuinka sen voi tehdä niin sanotulla murupolulla.

VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU HUOMIOI HAKUSANAT

Verkkosivujen suunnittelu huomioi jo ennalta sivuston verkkonäkyvyyden Google-haussa. Prima Paper -sivusto kertoo, kuinka valitaan hakusanat. Ne valitaan samalla pyramidimallilla ja logiikalla kuin luodaan verkkosivuston rakenne. Etusivun hakusana on laajempi ja yleisempi, se pätee koko sivustoon. Pääkategorioiden hakusanat valitaan tarkemmin, ne kertovat kyseisen sivun teemasta. Alasivujen hakusanat ovat kaikkein täsmällisempiä ja yksityiskohtaisempia. Hakusanojen tarkoitus on saada sivulle kävijöitä, jotka esimerkiksi tilaavat tuotteen tai antavat lahjoituksen.

Kun sivustolle on onnistuttu valitsemaan hyvät hakusanat, se löydetään verkosta ja sille päätyvät toivotut käyttäjät. Verkkosivu on tällöin helppo käyttää, kun se tarjoaa relevanttia informaatiota käyttäjälleen. Sivustolle päätyvät juuri ne toivotut käyttäjät, koska hakukoneoptimointi on onnistunut. Hakusanojen valinnalla on siis väliä. Mitä kohdennetumpi ja osuvampi hakusana on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sivustolle tullut käyttäjä toimii toivotusti eli esimerkiksi tekee ostoksia.